The Voice of Steve

Nil desperandum - Never despair. A medical student's journey in Odense

Ansökan till Läkarprogrammet i Danmark - 2011

Ansökningsguide Tandläkar- & Läkarprog. i DK 2013!

Ännu en gång är det hög tid för att samla ihop alla dina betygsdokument och meriter, som Du har slitet hårt för under de senaste åren, med hopp om att en dag bli antagen till din drömutbildning. Du kanske redan har försökt upprepande gånger i Sverige, men gång på gång mötts av en hopplös reservplacering flera hundra platser ifrån att bli antagen. De goda nyheterna till Er är att det finns flera alternativa vägar, som ni säkert har upptäckt, för annars vore ni inte här.

Den största förändringen i årets antagning är att ytterligare ett universitet i norra Jylland, Aalborg Universitet, har beviljats examinationsrätt för läkare. Drygt 60 studenter antogs till läkarprogrammet i Aalborg förra året, där ansökningsprocessen redan var igång innan universitet beviljades tillståndet, vilket jag finner lite märkligt och missade därför helt att nämna det här på bloggen.

Generellt ser vi en uppåtgående trend på betygssnitten och för svenskar blir det gradvis svårare att bli antagen, eftersom danskarna genom det gångna året, upprepande gånger har justerat upp kraven som ställs innan man uppfyller den särskilda behörigheten. Detta är ett led i Danmarks vilja att informellt begränsa antalet svenskar som fyller utbildningsplatserna på landets läkarprogram.

Jag hoppas följande guide underlättar Er ansökan till läkarprogrammet i Danmark och önskar er ett stort lycka till!

*

Grundläggande behörighet
Kvot 1 & 2: NV-, SP-, TE-, ES- programmet
Kvot 2: BF-, BP-, EC-, EN-, FP-, HP-, HV-, HR-, MP-, NP-, OP- programmet

Särskild behörighet
Svenska B     krävs för Dansk A
Matematik E  krävs för Matematik A
Engelska C    krävs för Engelsk B
Kemi B         krävs för Kemi B
Fysik B         krävs för Fysik B
(Danska ämnesnivåer i fet stil.)

Antagningsstatistik 2010 - Kvot 1/Standby
Köpenhamn:     10.8/10.5   (19.86/19.83)
Århus:              10.1/ 9.8   (19.79/19.75)
Odense:           10.0/ 9.9   (19.78/19.77)
Aalborg:            9.8/ 9.7   (19.75/19.73)
(Svenska betyg inom parentes.)

Antagningsstatistik 2010 - Kvot 2/Standby
Århus             11.1/11.1  (19.89/19.89)
Aalborg         10.3/9.8    (19.81/19.75)

Omräkningstabell - svensk till dansk betygsskala
19.00 - 8.5              19.83 - 10.5
19.46 - 9.0              19.85 - 10.7
19.67 - 9.5              19.90 - 11.2

19.78 - 10.0            19.94 - 11.4
19.81 - 10.3            19.99 - 11.9
 
(För fullständig omräkningsskala:  www.iu.dk välj -Sverige- i listan, klicka vidare till -Karakter-)

Totalt antal antagna - 2010
Köpenhamn:    540 (79 svenskar - 14.6%)
Århus:             468 (82 svenskar - 17.5%)
Odense:          315 (31 svenskar - 10.0%)
Aalborg:           57  ( 7 svenskar - 12.2%)

Bonusregeln
Liksom tidigare år har de blivande studenter som tog sin gymnasieexamen år 2009, 2010 och nu till sommaren 2011, möjlighet att få sina betygssnitt multiplicerade med 1.08 i kvot 1. Det svenska betygssnittet omräknas först till det danska enligt ovanstående omräkningsskala, innan bonusen tillräknas. Ifall giltiga skäl föreligger, kan ansökare få dispens och även få bonus trots att de avslutade gymnasiet före 2009. De giltiga skälen är följande:
- Värnplikt
- Utbildning inom försvarets regi
- Adoption/födsel
- Långvarig sjukdom
- Passning av svårt sjuka anhöriga


Översikt
Svenskar har ingen möjlighet att ansöka digitalt på nätet, eftersom det krävs en särskild e-ID för att det ska kunna genomföras. Tills vidare är det gamla hederliga pappersansökningar som gäller. Har du inte redan en KOT-katalog kan du hämta blanketterna och finna vägledning med danska instruktioner på följande hemsida: Optagelse.dk 

1. Ett set med ansökningsblankett (Ansøgningsskema) och bilaga ska sändas till varje universitet (totalt 4 set!) som du ansöker om antagning på. Det ska sändas i ett A4-kuvert. Kom ihåg att markera alla dokument med ditt CPR-nummer! Det finns inget formellt krav på vidimering av betygsdokument, men jag ser ingen nackdel med att göra det trots allt.

2. Prioriteringsblanketten (Prioriteringsskema) ska enbart sändas till din första prioritet.

3. Eventuella förändringar av prioritering efter att du har sänt in din ansökan, kan anföras på ändringsprioriteringsblanketten (Ændringsprioriteringsskema) och sänds till ditt nya förstahandsval. Detta ska ske senast den 5 juli.

4. Fullmaktsblanketten (Fuldmagt) används endast ifall du ger någon annan fullmakt att ansöka å dina vägnar.
5. Eventuell komplettering av din ansökan ska ske senast den 5 juli.
6. Den 30 juli får du antingen svar från universiteten med erbjudan om studieplats eller standby-plats (ifall du önskat det valet), eller ett avslagsbrev från "Den Koordinerede Tilmeldning".


Universiteten

Københavns Universitet. Lægevidenskab, optagelsesnr: 10110.
Universitetet är det enda som kräver ett personligt brev, motiveret ansøgning, från ansökare till kvot 2-antagningen. Tidigare har det varit krav på att anföra detta personliga brev på en särskild blankett, men inte längre. Brevet ska fylla högst ett vanligt A4-papper. På följande länk kan du finna fler upplysningar om vad som universitetet efterfrågar i din motivering. Cirka 10% av platserna tillsätts via kvot 2-antagning., och sista året antogs 53 studenter via kvot 2. Observera att förutom ditt personliga brev, ska även ett CV  (max 2 A4-papper) bifogas din ansökan. Det rekommenderas att brevet skrivs på svenska. Övriga 90% av platserna tillsätts via kvot 1, genom en strikt värdering av ditt betygssnitt, exkluderat eventuella förbättringar av enstaka ämnesbetyg.

Läs Köpenhamn Universitets vägledning för svenska ansökare här.

Ansökan sänds till:
Københavns Universitet
Uddannelsesservice
Vejledning og optagelse 
Nørregade 10, Postboks 2054
1017 København K
Danmark

Tlf.: +45-35322626. E-mail: sa-info@adm.ku.dk

Aarhus Universitet. Lægevidenskab, optagelsesnr: 22010.
Universitetet använder sig av en strikt bedömning av slutbetygen, och gör inte längre någon samlad bedömning av slutbetygen och de extrakurrikulära aktiviteterna.  90% av platserna tillfaller kvot 1 och de med högst slutbetyg antages. Resterande platser fylls ut via kvot 2, där de ansökare med högst betygssnitt i de fem kurserna under särskild behörighet, erbjuds en studieplats. Även upplästa betyg tillgodoräknas här.

Läs om de specifika kraven här. En svensk vägledning finner du här.

Ansökan sänds till:
Aarhus Universitet
Studieforvaltningen
Fredrik Nielsens vej 5
Postboks 888
8100 Aarhus C
Danmark

Tlf.: +45-89421025. E-mail: stuf@au.dk

Syddansk Universitet. Lægevidenskab, optagelsesnr: 17115.
Universitetet är det enda som bedriver antagningsprov med efterföljande intervjuer för kommande studenter, där cirka 50% (2011: 288 platser) av platserna tillsätts via proven (MCQ-test) och intervjuerna. (MMI). Tidigare inlägg som behandlar MCQ-testet kan läsas här, samt om MMI här. Alla ansökare med ett betygssnitt på cirka 6.0 (14.9) kallas till provet, som sker här i Odense den 30 april 2011. De ansökare som tar studenten först till sommaren, ska enligt studievägledare på SDU sända med vidimerade kopior av sina betygsdokument från de första 2.5 åren, där det framgår att kravet på 14.9 är uppfyllt. Detta för att kunna delta i kvot 2 antagningen. Kallelse sker via selvbetjening på nätet, håll ett öga på det! (Inloggning och lösenord skickas hem till er). De som går vidare till MMI, kallas till Odense den 26 maj 2011. Antagningen till kvot 1 sker genom en bedömning av betygssnittet.

Läs universitetets vägledning för nordiska ansökare här.

Ansökan sänds till:

Syddansk Universitet
Studiekontoret, "KOT"
Campusvej 55
5230 Odense M
Danmark

Tlf.: +45-65501051. Email: studenterservice@sdu.dk

Aalborg Universitet. Lægevidenskab, optagelsesnr: 25320.
Universitetet erbjuder ca 50 platser årligen. Liksom Köpenhamns och Århus universitet är fördelningen mellan kvot 1 och kvot 2 ca 90%/10%. Bedömningen i kvoterna sker under liknande former som för Århus universitet.

Läs mer på universitetets hemsida här.

Ansökan sänds till:
Aalborg Universitet
Fredrik bajers vej 5
Postboks 159
9100 Aalborg
Danmark

Tlf.: +45-99409425. E-mail: studiekontor@aau.dk


Att fylla i ansökningsblanketten

1. Personlige oplysninger. Utfyll egen data. CPR-nummer för svenska ansökare enligt följande: DDMMÅÅ-XXYZ. Börja med att skriva i din födelsedata i omvänd ordning än den i Sverige. De fyra sista tecken ska vara; XX: de två första bokstäverna i ditt förnamn, Y: den första bokstaven i ditt efternamn, Z: en '1' om du är man och en '2' om du är kvinna.
Ex. Sebastian Abrahamsson, född den 14 februari 1990. Blir till "140290-SEA1"
Landskod: SE, Sverige

2. Statsborgerskab. Andet; SE; Sverige. Uppehållstillstånd ej relevant för svenska ansökare, utan gäller endast icke-EU medborgare.


3. Ansøgning om optagelse på. Relevanta uppgifter för varje universitet finner du ovan under 'Universitet'. Dvs. varje ansökningsblankett för varje enskilt universitet är unik under just detta avsnitt.
Standby-rutan är relevant ifall du har en önskan om att för det givna universitetet få en eventuell standby-plats, och få uppskjuten studiestart till följande år, utan att eventuellt bli antagen till lägre prioriterade universitet.
Studiestart-rutan: önskan om vinterstart istället för sommarstart. Generellt startar de 'yngre' till vinterstarten, medan lite äldre börjar efter sommaren.


4. Adgangsgrundlag.
A. Tilsagn. Ifall du tillhör de som fick en standby-plats förra året (2010) men aldrig startade, har du fått det omvandlat till en tilsagn, dvs garanti för antagning detta år. Bifoga tilsagnsblankett. Det är inget krav att du har det som 1. prioritet, utan du kan välja det som ex. 2. prioritering och ifall du inte antas till ditt förstahandsval, är du ändå garanterad en plats på ditt andrahandsval.
B. Adgangsgrundlag. Markera utländsk examen och anför vilket program och år för avslutande. De som tar studenten till sommaren 2011, anför '2011' och kompletterar sin ansökan med slutbetygen (en kopia till varje universitet) senast den 5 juli. Det är ej relevant att kryssa i rutan under sektion nr. 7.


5. Ev. tidl. optagelse. Lämnas tom ifall du inte har läst på dansk högskola/universitet sedan tidigare.

6. Bonus for tidlig studiestart. Som ansökare med slutbetyg från 2009, 2010 och 2011, får du tillgodoräknat bonusen automatiskt. Har du slutbetyg från 2007 och 2008 och önskar söka dispens, ska du kryssa i rutan och bifoga dokumentation. Annars lämnas rutan tom.
7. Gymn. suppl. Ev. komplettering av dina slutbetyg för att uppnå särskild behörighet, som ännu ej är avklarat. Ex. om du på nuvarande tidspunkt är igång med att läsa Engelska C-kursen och beräknas bli klar till sommaren (översta rutan).

8. Prioriteringsliste. Anför samtliga universitet i den prioriterade ordning du önskar bli antagen på. Samma ordning ska skrivas på alla ansökningsblanketter och på prioriteringsblanketten.

9. Avklarade delar av högskole-/universitetsutbildning sen tidigare?

10. För kvot 1: Anför ev. kompletteringar av slutbetygen för att uppfylla särskild behörighet., dvs om du läst något extra ämne på KomVux för att bli behörig.
Ex. Type: Enkelt fag; Fag: Engelska C (sv.); Niveau: Engelsk B (dan.); Karakter: MVG; Md/år bestået: 12/2010.
För kvot 2: Alla kurser som du vill ha med i den samlade bedömningen. Även upplästa betyg, dvs ett uppläst MVG i ex. Fysik B, kan stå med (relevant för kvot 2 i Århus och Aalborg). Se exempel ovan, bifoga dokumentation.

11. Arbejdserfaring. Relevant arbetslivserfarenhet. Mindre relevant för läkarprogrammet.
12-14. Övriga aktiviteter som du önskar anföra. Bifoga dokumentation. Mindre relevant för läkarprogrammet.

Kom ihåg att underskriva båda bak- och framsidan (sida 1 & 2) av varje ansökan!


Att fylla i prioriteringsblanketten

1. Personlige oplysninger.
2. Statsborgerskab.

3. Examensår.
4. Adgangsgivende eksamen fra Danmark. Lämnas tom.
5. Adgangsgivende eksamen fra udlandet. Kryssa för (11)

6. Prioriteringsliste. Kronologisk följd av de universiteten du önskar antagning till.

7. Kom ihåg underskrift!


Efter ansökan
När allt pappersarbete är avklarad och postat till det lilla röd-vita landet i söder, är det dags att tänka på andra praktiska saker som ska ordnas inför en stundande flytt. För rätt som det är, händer det. Snart sitter du där framför dataskärmen och ser det så länge efterlängtade ordet "Optaget" (=antagen!) poppa upp på din dataskärm! Då önskade du att du hade ställt dig i bostadskön i god tid. :-) 

Bostad
Köpenhamn:  www.ciu.dk
                    www.kollegierneskontor.dk
Aarhus:          www.ungdomsboligkontoret.dk
                    www.kollegiekontoret.dk
Odense:        www.studiebolig-odense.dk - Bostadsgaranti!
Aalborg:        www.aku-aalborg.dk
Betalsidor:    www.boligportal.dk
                   www.lejebolig.dk

Inför flytten:
Praktisk checklista inför flytten - Den har inte blivit uppdaterad på lång tid, men det mesta är förmodligen fortfarande relevant. :-)
Fler praktiska tips_Viktiga datum
___15 mars: sista ansökningsdatum. Ansökningar ska vara universiteten tillhanda senast kl.12.00.
___5 juli: sista datum för komplettering av ansökan. Ex. de som tar studenten nu till sommaren.
___30 juli: Svar utkommer från universiteten.
 .

104 COMMENT(S):

Omg.. hur mycket arbete har du lagt ner på detta? o.O

 

WOW!!!

 

Steve du är the man for sure!

 

Hej! Verkligen jättebra sida, tack för att du tar dig tid med allt detta!
Jag har bara en fråga. På Ansogningsskema, nr 10, där man ska skriva om man läst upp kurser. Tex om jag har läst upp Engelska A till MVG, hur skriver jag det då? Skriver jag Fag:Engelska Niveau: A? Och är det svenskans Engelska-kurs som jag skriver, så det inte är att man ska omvandla till danskans motsvarighet som jag vet att man måste göra i vissa kurser...
Och om jag har läsa Matte E från början, skriver jag då Type: Enkeltkurser?

MVH Terese

 

Sv. Tack tack! Det var verkligen inte så svårt. 3 veckorskurs :P men ändå! Skönt att ha klarat första!

Jo några till kan man ju säga. De två kommande ser jag inte direkt fram till. Makroskopisk anatomi och 2 veckor fram mikroskopisk anatomi. Och de är liksom båda på det vi har läst under ett års tid. Blir lite nervös när jag tänker på det! Men det ska nok gå! haha..

Skrev ni eksamen så som vi gör i Århus? Har fått för mig att det är annorlunda i Odese....

 

Hej!

Jag tar studenten till våren och skickade in min ansökan till de danska universiteten förra veckan, jag kryssade inte i nr 7. Gymn. suppl. Ev. komplettering av slutbetyg för att uppnå särskild behörighet, som ännu ej är avklarat.

Var tanken att jag skulle göra det eller går det bra ändå? Blev lite osäker...

MVH Johan

 

Terese, jag har valt att specifikt skriva den svenska kursen under "Fag" och dess danska motsvarighet under "Niveau". Se exempel ovan. Tror inte att det gör den stora skillnaden när du sänder in dokumentation. De förstår. :-)

Johan, Det ska du heller inte göra. Skicka bara in dina slutbetyg när du fått dem sen. Preliminära betyg till Syddansk Univ. behövs om du ska delta i kvot 2 antagningen.

 

Tack så jätte mycket för bloggen! En räddare i nöden!

Vet du vad lägsta intagningspoäng var på respektive universitet?

MVH
Cecilia

 

Hej! Angående standbyplats, är det mer fördelaktigt att kryssa i rutan för standbyplats eller att lämna den tom om man egentligen bara vill komma in, och inte bryr sig så mycket om var? Tack på förhand!

/Kajsa

 

Tänkte bara höra; när det gäller nr 7 på Ansogningsskema. Gäller "suppleringskursus" även om man läser upp betyg eller bara om man läser ett ämne man måste ha för att kunna söka in?
Var/hur meddelar jag dem om att jag håller på att läsa upp ämnen (även om det mest gäller Aarhus och Aalborg) och att det blir klart till 5 juli?

Sen undrar jag också en annan sak, kan jag kryssa i Standby rutan på alla universiteten?

Tack för en bra sida!

 

Är det bara prov och intervjuer på Syddansk univ för de som ansöker i kvot 2? I kvot 1 är det antagning på betyg som gäller, eller?

 

Hur sänder man med preliminära betyg? Ska man anta vilka betyg man får i de kurser man ej avklarat? Och man söker alltså automatiskt till både kvot 1 och 2?

Gud, jag blir galen på detta! Red ut det åt mig, snälla :)

 

Cecilia, tack för tacket. :-P De snitten som jag har skrivit där uppe är vad som gäller. Jag kallar det för 'betygsnitt', men det ska förstås som "lägsta betygsgenomsnitt som kräves för att bli antagen".

Kajsa, Varsågod. :-) Svårt att säga... Att välja standby är väl ändå mest fördelaktigt? :-P

Anonym, varsågod. :-) Suppleringskursus gäller ju ifall du inte uppfyller särskild behörighet, så nej? Jag tror (obs. tror), inte att du ska skriva ngnstans utan bara skicka in ditt nya betyg innan den 5 juli. Klart du kan kryssa i standby för alla univ. :-)

Johanna, Kvot 2 SDU: prov+intervjuer. Kvot 1: betyg. Kvot 1+2 beroende på vilket gymn.prog du läser. Läs under grundlägg. behörighet. Ang. prel. blir jag osäker. De skriver på SDUs hemsida att man ska medsända de senaste betygen... Möjligtvis omdömen i de kurser som du ännu saknar betyg i? Eller bara det betygsdokument du fick för höstterminen 2010, där ditt snitt ligger över 14,9. Prata med administrationen på din skola.

 

Hej!
Undrar om man ska bifoga med sina betygsdokument, eller räcker det endast att fylla i dokumenten?

Vore oerhört tacksam för ett svar!

 

A, självklart ska kopior av betygsdokumenten bifogas.

 

Hej! Sjukt bra guide! Tack! Finns det möjlighet att få dispens för att man pluggat på universitet under de åren man inte sökt?
mvh
Katarina

 

Hejsan!

Om man pluggat tex 150 poäng på högskola i Sverige (ej inom sjukvård/hälsa). Ska man fylla i något på punkt nio då?

/Stina

 

Hej Steve!
Jo, ska precis skicka in min ansökan. Men så kom jag på och undra ifall det gör något om ansökningsblanketterna inte är färgade. Har själv nämligen ingen färg på skrivaren hemma, och de är därmed svartvita istället för gulvita. Tror du det spelar någon roll?

 

Hej!

Jag gick ut med 17 våren 2011. Jag har då rätt till bonusregeln, och multiplicerar 7,7(svenska betyget omvandlat till danska) med 1,8. Det blir 13,86. Innebär detta att jag har stora möjligheter att komma in i första kvoten i ex Köpenhamn som låg på 10,8 år 2010?

Med vänliga hälsningar
Anna

 

Måste man skicka in samladbetygsdokument nu eller räcker det att skicka in slutbetygen innan 5 juli?

Min Engelska C kommer ligga utanför slutbeyget eftersom jag läst dför mycket poäng ska jag fylla i den under nummer ?

Tack för en bra sida!

 

Oj såg att det blev lite slarvigt skrivet. Ska engelsa C fyllas i under nummer 10 i ansökningsschemat?

 

Hej igen,
Såg att jag skrev fel jag tog studenten 2010!
Anna

 

Du får enbart lägga till 8% vilket innebär att .du måste multiplicera med 7.7*1.08=8.316
Vilket ger 8.3 och då innebär det tyvärr svårt att säga om du kommer in!!

/Hanna

 

Om man går in på Optagelse.dk och trycker på "Sök högre utbildningar" så står det att man kan ansöka utan login? Det verkar som om man kan göra ansökningarna online för att sen skriva ut dem så man inte ska behöva skriva förhand? Men det spelar väl ingen roll om man skriver de förhand, det är väl det vanligaste? Bara så det inte blir fel...
Susanne

 

Hej
är det ngn som vet om en svensk kandidatutbildning (3 år= 180 högskolepoäng) motsvarar en kandidatutbildning i DK?
Vad ska man fylla i på nr 5??

 

Varsågod Katarina. :-) Reglerna ger dig inte rätt till dispens för att få bonus, för du har pluggat, tyvärr.

Stina, du avgör själv om du vill fylla i.

Anonym, jag tror inte svart/vit el. färgat har ngn större betydelse, så länge det är läsbart. :-)

Anna, som Hanna redan påpekat för dig, är det 1.08 och inte 1.8 du multiplicerar med.

Anonym#2, skicka bara in slutbetygen innan den 5. juli ifall du tar studenten nu till sommaren. Det betygsdokumentet med Eng C, ska också skickas in och skrivas under sektion 10.

Susanne, ja du bestämmer själv på vilket sätt du vill göra. :-)

Anonym#3, en svensk kandidatutbildning motsvarar en bachelorutbildning i Danmark. Nr 5; har du läst på univ./högskola i DK?

 

Okej tack!

Finns det någon nackdel med att fylla i högskoletmeriterna då? Någon fördel?

Finns det någon ruta/lapp man ska fylla i om man vill söka kvot två?

Ska man skicka med meriter som gamla stipendier, arbetsintyg osv? Eller de kanske inte spelar någon roll?

/Stina

 

har du läst NV-, SP-, ES-prog konkurrerar du automatiskt i båda kvoterna. Stipendier, intyg etc behöver inte sändas med, då dessa inte vägs in i bedömningen. Det kan du möjligtvis ta upp i ditt personliga brev till Köpenhamns Univ.

Högskolemeriter är inte meriterande, förutom i helhetsbedömningen på KU.

 

Hej!

Jag tog studenten 2008 och håller nu på att fylla i mina blanketter. Jag håller på att läsa Engelska C och undrar om jag skall kryssa i rutan på Nr.7 gymnasial supplering?

Tack för hjälpen

 

Hej!
Ska slutbetygt skickas till alla universitet innan 5 juli?

/Hanna

 

Hej! Tack för en fantastisk blogg och ansökningsguide.

Jag har ett par frågor.

1. Jag ska skriva ett personligt brev. Ska allt man nämner i brevet vara med på den andra sidan (dvs. under punkt 11-14). Så om jag nämner att jag har jobbat i Norge, jobbat som innebandydomare och ledare, ska det då finnas med under de spalterna?

2. Har du något inside tip när det kommer till det personliga brevet (har sett vad som efterfrågas av Universitetet)? Såg att de inte vill ha en massa löst snack. Är det strikt på meriter eller kan ens motivering också vara värdefull? Antar att du inte kom in den vägen men jag frågar ändå.

3. Angående att börja studera under vintern i Danmark.
När får man beskedet, kommer det tillsammans med sommarbeskedet eller senare? Jag antar att det kommer samtidigt och då antar jag också att betygsgränsen blir densamma för båda terminerna?

Tack på förhand.

/Rickard

 

Hej! grym sida! jag läser basåret nu och blir klar till sommaren. Med andra ord kompletterar jag hela 8 ämnen..Fy A+B Ke A+B Bi A+B Ma D+E och jag har redan kompletterat Eng C.. det får ju inte plats på blanketten.. hur gör jag då? ska jag verkligen skriva i alla dem ämnena?
TACK! Mvh Ebba

 

Jag har i stort sett samma fråga som Ebba. Jag har gått basåret, sen har jag kompletterat med Matte E + att jag läser upp ämnen nu. Hur ska man göra när allt inte får plats? Måste jag skriva mina upplästa ämnen på blanketten eller kan jag bara bifoga dem? Och ska man ha någon speciell blankett när man sedan skickar in sina nya upplästa betyg?

Tack tack tack!

 

Anonym: Ja, är du igång med att komplettera med Eng C och blir klar denna termin, ska du kryssa i rutan. Fyll sedan i under punkt nr 10.

Hanna, slutbetygen ska sändas till varje enskilt univ. senast den 5 juli.

Ebba & Tess: En lösning är ju att ni bara skriver i de ämnen som krävs, dvs att ni inte behöver ta med biologikurserna eller Fy A, Ke A, Ma D... eller så skriver ni ihop det. :-P
Ex.
Fag: Fysik A & B (sv.) Niveau: Fysik B (dan.)
Fag: Kemi A & B (sv.) Niveau: Kemi B (dan.)
Fag: Matematik D & E (sv.) Nivaeu: Matematik A (dan.)
Fag: Engelska C (sv.) Niveau: Engelsk B (dan.)

Så har ni plats.. :-P

Rickard:
1. Det tror jag inte behövs eftersom du tillsammans med ditt personliga brev också bifogar ditt CV. Så länge dina meriter står med på CV:t ska det ju inte vara några problem.
2. Jag har tyvärr ingen inside-info där. Det är ju inte bara meriter, utan hur du motiverar, vill jag tro. Att bara lista upp vad man har gjort, imponerar nog inte de som läser breven.
3. Alla får besked i julimånad. Sedan står det i beskedet om det är sommar- eller vinterstart.
---

You're welcome... :-)

/S.

 

Hej!

Om man bara är intresserad av att söka till i de här fallet Odense måste man skicka till alla olika skolor med läkarlinjen i danmark iaf?
Och jag har inte läst engelska C men de ser inte ut som att man behöver de i Odense kan de stämma?

 

Eng C krävs för att uppnå särskild behörighet till samtliga univ, har du inte läst det är du obehörig.

Självklart kan man bara ansöka till Odense.

 

Hej igen.

Jag har en fråga till.

Jag har Matematik E som utökat i mitt program. Måste jag då skriva det under punkt 10 eller gäller det bara ämnen som är upplästa i efterhand?

MVH
Rickard

 

Står det med i ditt slutbetyg? Då behöver du inte skriva i under punkt 10. :-) Annars ska du det. (Jag har inte koll på vad som menas med utökat i prog...) :-P

 

Tjena Steve och tack för en jättbra guide till läkarprogrammet i Danmark!

Jag har efter gymnasiet tentat upp Fysik B så jag har 12,0 i Kvot 2 och det bör väl göra att jag har ganska stor chans att komma in? Det jag undrar är hur jag egentligen ska registrera mig på Ungdomsboligkontoret eftersom man inte kan välja att man är från utlandet i deras registreringar, jag har mailat dem men inget svär än tyvärr därför vänder jag mig till dig vet du något?
Keep up the good work!
MVH
Jasmin

 

Hej Jasmin,

Du har nog en god chans ja. :-)

Jag har ingen koll på det med studentlgh. Du får nog personligen ringa till dem och fråga.

MVH
Steve

 

Ja, det gör det. Det står markerat med ett U. Men vad bra. Tack för hjälpen igen.

Mvh
Rickard

 

Tack för en sjukt användbar blogg :)!

När jag skickar in mina betyg i sommar (tar studenten 2011), ska de översättas på något sätt eller ska jag bara kopiera mitt slutbetyg som det är och posta????

tack på förhand!!

/Hanna

 

Varsågod Hanna,

Gärna vidimerade kopior, märkte med ditt "danska CPR-nr". Svenska betyg behöver inte översättas.

Steve.

 

Hej steve!

Jättebra sida vill jag börja med att säga!

Ska betygsdokumenten som man skickar med vara översatta till Danska eller kan man skicka in sina svenska studieintyg bara?

Sussie

 

Hej!

Tack för en superbra blogg!

Jag undrar om man måste skicka med det personliga brevet och CVn redan nu eller kan man komplettera det senare med slutbetygen?

 

Sussie, betygen behöver inte översättas. :-)

Anonym, CV och personligt brev måste skickas med nu, innan den 15 mars. Det är enbart betygen som får sändas i efterhand, eftersom du av förklarliga skäl inte kan göra det nu. :-P

 

Hej hej!
Eftersom jag tar studenten nu i vår kommer jag ju behöva skicka in mina betyg i efterhand men räcker det med att endast märka dem med mitt CPR-nr så vet de att de dokument jag har skickat nu hör ihop med slutbetyget?

 

Hej!

Jag undrar ifall man kan skicka ansökan och de kompletterande handlingarna via mail.

Tack i förhand!

 

Ja, märk bara dokumenten med ditt CPR-nummer.

Nej, enda möjligheten för svenskar är att sända pappersansökan.

 

Hej Steve!
Det krävs att man ska gått något av de olika gymnasieprogrammen för att söka in? Så jag är inte behörig om jag har ett slutbetyg från komvux?

/Chris

 

Hej Chris,

Följande finns att läsa om avgångsbetyg från Komvux:

"Slutbetyg/avgångsbetyg fra Komvux er adgangsgivende til videregående uddannelse i Danmark.
Der foretages en officiel omregning af karaktererne til en dansk optagelseskvotient, og ansøgeren vurderes herefter til optagelse på lige fod med ansøgere med en dansk adgangsgivende eksamen i kvote 1 og 2, hvis fagsammensætningen minder om en almen eksamen.

For øvrige, herunder Avgångsbetyg 2 fra komvux, vurderes ansøgere til optagelse i kvote 2.

Eksamenen skal opfylde kravet om minimum dansk B-niveau i engelsk og dansk C-niveau i matematik. Ansøgeren skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav."


Med andra ord, du är behörig. :-)

 

Hejsan!

Det där med att dom har intagningsprov på Syddansk universitet och att man själv måste anmäla sig, kommer inloggningsuppgifter skickas automatiskt efter att man sänt in anmälan eller är det ngt man får ansöka om på sidan av?

Tack!

Susanne

 

(Brådskande) Hej Steve! Min ansökan är sedan tidigare inskickad till Syddansk univ och nu har jag fått ett svar på min mail som lyder:

"Hei Johan,
Mange tak for din ansøgning til vores studie lægevidenskab.
Desværre er din ansøgning ikke komplet.
For at vi kan vurdere din ansøgning skal du indsende dine seneste standpunktskarakterer. Det skal desuden fremgå af den indsendte dokumentation, at du kommer til at opfylde de specifikke fagniveaukrav.
Er du nødt til at supplere for at opnå adgangskravene, skal du være færdig med dette inden studiestart 1. september.
Jeg vil gerne bede dig sende de nødvendige dokumenter inden den 25. marts, ellers kan vi ikke arbejde videre med din ansøgning og du vil modtage et afslag."


Som jag har förstått det så ska jag skicka in mina aktuella betyg i de olika kurserna, betygsdokumentet.
Men nu till frågan, hur ska jag bekräfta att jag kommer att bli färdig med dessa till 1.September? Ska jag skriva det på dokumentet och sedan min underskrift? Förstår inte riktigt... Vore snällt av dig om du kunde hjälpa mig.


MVH Johan

 

Ett tillägg till ovanstående kommentar: Jag söker enbart Kvot1 och är inte intresserad av att bli bedömd i Kvot2 och göra syddansks antagningstest. Om denna information nu är relevant till mailet jag fick

MVH Johan

 

Susanne, har du sänt in alla relevanta dokument, ordnar allt sig. Du kommer att få allt hemskickat, och ingen ytterligare ansökan ska göras.

Johan, utifrån det mailet som du har fått, tror jag att studievägledarna här på SDU antar att du vill bedömas både i kvot 1 och 2. Så om det är så att du enbart vill bedömas i kvot 1, ska det räcka med att du sänder in dina slutbetyg innan den 5 juli.

Jag skulle därför råda dig att skriva tillbaka och få det bekräftat, dvs att ifall du enbart vill söka om antagning genom kvot 1, ska du inte behöva supplera med "dine seneste standpunktskarakterer" på nuvarande tidspunkt.

Berätta gärna om det är korrekt uppfattat, efter att du har haft kontakt med dem igen! :-)

---

Hälsn.

Steve

 

hallå hallå!

Vad för typ av MCT-prov är det syddansk universitet har? Är det tex kemi/fysik eller är det anatomi/fysiologi etc?

Tack!

Oscar

 

ohoj! Checka bland äldre inlägg om MCQ-testet! Finns en länk till exempel på frågor. Det är inget kunskapstest inom NO, utan snarare ngt som liknar högskoleprovet, fast på danska.

- Steve

 

Hejsan !!


Jag undrar vad en personlig brev och CV innehålla??

Tack i för hand
Med Vänliga Hälsningar
/Frida

 

Hej Frida,

Läs i stycket om Köpenhamns Univ. Där finns länkar vidare.

Vill dock göra dig uppmärksam på att ansökningsperioden för 2011/12 är över. Sista ansökn datum var den 15 mars.

Mvh, Steve

 

Hej Steve! Jag har blivit kallad till prov i odense den 30:e, men nu är det krockar med med lite personliga angelägenheter. Så min fråga är, om jag tackar nej till provet kam jag fortfarande komma in via kvot 1, eller måste alla skriva provet?

Tack igen för all hjälp!
Elin

 

Hej Elin,
Hoppar du över provet, kommer du inte att delta i kvot 2-antagningen men du kommer fortf att vara med i kvot 1. Det sker efter att alla ansökn. har inkommit den 5 juli.

Hälsningar,

Steve

 

hej steve,
Jag vill börja mina studier september 2011 och undrar om det är vinter start eller sommar start ?

Jag har kryssat i ansökan att jag vill börja vinter istället för sommar, då jag trodde att sommar termin är som vår termin i Sverige och vinter start är som höst termin, har jag missuppfattad det hela eller? ska jag skicka en ny ansöka?

fråga2

Jag har kryssat i standby rutan för alla universitet, Jag förstår inte vad det innebär, kan du förklara lite mer om det.

Tack!

MVH/ Sara

 

Hej Sara,

September = sommarstart, Februari = vinterstart.
Du kan inte skicka en ny ansökan. De lite "yngre" börjar oftast i februari, medan de "äldre" i september. Du kan ju alltid höra med univ om du kan göra en lite ändring vad gäller det.

"Standby-rutan är relevant ifall du har en önskan om att för det givna universitetet få en eventuell standby-plats, och få uppskjuten studiestart till följande år, utan att eventuellt bli antagen till lägre prioriterade universitet."

Hälsningar

Steve

 

det spelar ingen roll vilken universitet jag bli antagen. ifall man har kryssat på stanby betyder det att man inte bli antagen till lägre prioriterade universitet?

 

Hej,

Jag har studerat på komvux och har fått mitt slut betyg från komvux. Jag undrar om jag kommer att räknas i kvot 1 eller bara kvot 2?

MVH/ Asa

 

Sara, "Stand-by" innebär egentligen bara att du är villig att vänta på en reservplats. Om du inte får din reservplats i år (start sommar 2011/vinter 2012) kommer att du bli garanterad en plats till nästa års ansökan (ett s.k. tilsagn).

Åsa, det beror på hur stor andel av gymnasiekurserna som lästes på Komvux:

"Slutbetyg/avgångsbetyg fra Komvux er adgangsgivende til videregående uddannelse i Danmark. Der foretages en officiel omregning af karaktererne til en dansk optagelseskvotient, og ansøgeren vurderes herefter til optagelse på lige fod med ansøgere med en dansk adgangsgivende eksamen i kvote 1 og 2, hvis fagsammensætningen minder om en almen eksamen.

For øvrige, herunder Avgångsbetyg 2 fra komvux, vurderes ansøgere til optagelse i kvote 2.


Eksamenen skal opfylde kravet om minimum dansk B-niveau i engelsk og dansk C-niveau i matematik. Ansøgeren skal opfylde eventuelle specifikke adgangskrav."


MVH,

Steve

 

hej Steve,

hur lång är läkarutbildningen i danmark? bli man legitimerd läkare eller måste man gör AT tjänst som i sverige?

Tack så hemsk mycket för att du lägger så mycket tid på att hjälpa andra

 

Hejsan Hejsan!

Jag läste samhällsprogrammet med inriktning ekonomi på gymnasiet och tog studenten i år, men har kommit fram till att läkare är någonting som mer passar mig. Jag gick ut med 20,0 i betygssnitt men måste ju fortfarande tenta upp Fysik/Kemi/Biologi A+B, Matte E och Engelska C för att bli behörig i Sverige + Danmark (hade tänkt söka allt som går typ :P)

Min fråga är då om ett basår på Göteborgs universitet skulle kunnde uppfylla behörigheten till en del av de kurser jag saknar, även i damnark. Mer specifikt är det detta program jag sökt: http://www.science.gu.se/utbildning/utbildningar/basar/innehall/

Engelska C kommer jag sedan tenta upp via prövning eller distansläsning på Komvux.

Om detta basåret inte funkar har jag dessutom sökt ett "normalt" basår på komvux i andra hand, men föredrar ju helst att läsa på GU då det inte sänker mina toppbetyg... Hur ska jag göra på bästa sätt?

 

Hej, LP i DK är på 6 år och man ska slutföra s.k. turnus (AT-tjänst) efter avklarad grundutbildning för att erhålla läkarleg. För oss svenskar är det fritt att återvända till Sverige för att göra AT-tjänsten. :-)

Hej Niklas! Basåret ska vara behörighetsgivande för det danska LP. Oavsett om du läser basåret på GU eller läser ämnen på Komvux, kommer ditt snitt aldrig att sänkas i bedömningen i Danmark, då det alltid är dina slutbetyg som gäller. Inte för att vara fördomsfull, men nog är ett basår på GU mer stimulerande än motsv. på Komvxu? :-P

Lycka till!

 

Hej Steve, ett stort tack för hjälpen. Skulle aldrig har klarat av komma in till SDU utan din hjälp. Men innan glädjen hinner sätta sig kommer oron över boende. Har kollat in på:

Odense: www.studiebolig-odense.dk - Bostadsgaranti!

Och undrar hur det är, är det i området Odense M som bostaden ska helst ligga i? Har du några tips om vilka boende som är att rekomenderas?

Har även turen att komma in på Aarhus universitetet och funderar på SD eller AU. Om du har några anmärkningar på de två universitet så skulle det uppskattas mycket.

mvh: oron

 

Grattis till studieplatsen!

Alltså, Odense är inte större än att man kan ta sig runt med cykel. Men de flesta föredrar väl att bo Odense C och M. Det är ju där matställen och det mesta händer. Univ kommer du att gå till under de första 1,5 åren, sen är du inne på WP vid sjukhuset. Men ett nytt supersjukhus ska börja byggas ute vid univ och står färdigt 2014, tror jag det var.

Ang. AU och SDU ref jag till tidigare inlägg. :) gå in på studmed.dk (forum) finns många som har mer koll på det än vad jag har. :-)

 

Hej Steve, jag har bara en kort fråga. Antagningsstatistiken för de svenska betygen, är meritpoäng inräknade?

 

Hej Helen, ifall du refererar till de meritpoäng som går att få tillgodoräknat i Sverige är svar nej. Man tillämpar inte samma bonussystem i Danmark, utan enda bonusen är för tidig studiestart (x1.08). Så räkna de svenska betygen som på de gamla goda dagarna.

 

Hej Steve! Jo, jag skulle bara vilja fråga vad som menas med tidig studiestart? Jag går nämligen ut gymnasiet nu till våren och vill söka in till läkarlinjen så snabbt som möjligt. Betyder det att jag ska ta mina betyg x 1,08 och det svaret är vad jag kommer söka in med?

Med vänliga hälsningar

 

Steve,

grym tråd, måste bara fråga. jag ska skicka in mina betyg med alla dokument, är det ett betyg till varje universitet som jag söker till.
måste jag inte skicka in orginalet också , så att odm ser att det inte är något fiffel eller skit, jag menar orginallet med stämpel

/mvg
Anders

 

Hej,

Med tidig studiestart menas hösttermin. När du ska räkna fram ditt danska betygssnitt, ska du först omvandla ditt svenska till danska (exkl. alla bonus som ges enligt svenska systemet) för att sedan multiplicera med 1,08. Lycka till till våren.

Hej Anders,

När betygen ska skickas in ska varje enskilt universitet ha en kopia av samtliga dokument du sänder in. Originalet ska inte sändas in. Även om det inte finns formella krav på att kopiorna ska vidimeras, skadar det inte ifall du vill göra det.

Med vänlig hälsning,

Steve

 

Hej igen Steve,

Tack så mycket för ditt svar, hjälpte mycket. Tyvärr så insåg jag att mina betyg 18,8 inte riktigt räcker till. Vilket inte var så jätteöverraskande. MEN, jag undrar, finns det någon chans att jag kan komma in om jag söker nu i mars? Är det möjligt att komma in i Köpenhamn med mina betyg eller bör jag börja söka vidare efter utbildningar i andra länder? Att söka till läkarlinjen i Sverige känns ganska så hopplöst om jag säger så och Danmark känns lite som mitt sista hopp just nu. Återigen, tack så mycket för ditt svar.

Med vänliga hälsningar

 

Hej Malin,

Jag vill uppmuntra dig att ansöka oavsett vad du tror att dina chanser är. Främsta skälet till att jag säger det, är att det i stort sett saknas inblick i vilka betygssnitt som krävs för att bli antagen via kvot 2. Jag har i alla fall inte kunnat finna någon statistik över det. Det betyder att jag framför allt rekommenderar dig att söka till Syddansk Univ, där vi har över 150 platser som tillsätts genom MCQ och MMI. Dessutom antages 10% av studieplatserna på KU, AU och AAU via kvot 2. I kvot 2 har du ju möjlighet att räkna med upplästa betyg.

Vad gäller studier i utomnordiska länder, låter jag dig själv fortsätta fundera över. Man ska ju inte stänga för många dörrar i onödan, eller hur? :-)

Steve

 

Hej Steve!

Tack för all hjälp!
Jag har en jätte viktig fråga, när öppnas sökning igen till vår? Är det försent?

/Sandra

 

Hej Sandra,

Nästa års ansökan (HT12 & VT13) börjar först i februari nästa år. Det är alltid samma datum varje år. Så du är ute i god tid.

Steve

 

Steve , först vill jag säga att du är grym som fan som gör detta!.

min fråga är följande. jag läser just nu till matte c,d & e samt fysik B och engelska C. jag kommer att bli klar med alla kurserna mot våren om allt går som det ska, dvs i april maj något. hur ser det ut? ska jag söka ändå och lägga till dom i efterhand eller måste jag vänta ytterligare ett år? har inte riktigt hängt med där . förlåt om jag kanske ställt en fråga som någon annan frågat 1 miljon ggr. men du vet hur det är steve. ens dröm är ens dröm man frågar i stressens anda.

tack för framtida svar
din vän makavellie.

 

Hej Makavellie,

Jag hade nog sökt i feb/mars och sen kompletterat ansökan med betygen på en senare tidspunkt, om jag varit du. Det är ju onödigt att behöva vänta ett år extra bara för det.

Om du inte finner svar på dina frågor här på bloggen, så är det bara till att skriva igen. :-)

Lycka till,

Steve

 

Hej Steve!

Jag har frågat dig några frågor tidigare men nu känner jag att jag har fastnat igen! Jag har inte läst engelska c, vilket man måste för att bli behörig som jag har förstått det. Och då jag vill söka in nu i mars så måste jag ju på något sätt börjat läsa denna kurs. Jag går i 3:an i gymnasiet och att läsa eng c skulle innebära att jag måste läsa utökat program, vilket skulle bli ganska tungt för mig. Men, jag undrar om du har någon aning om det spelar stor roll huruvida jag får ett vg eller ett mvg i eng c om det är utöver mina 2500 poäng och alltså inte räknas in i mina betyg? Dessutom undrar jag, hur många är det egentligen som blir kallade till intervju och test (i odense) av alla som söker? Din blogg har verkligen hjälpt mig en bra bit på vägen så tack!

Malin

 

Hej Malin,

Det är ett väldigt tekniskt spörsmål angående betyg. Jag måste erkänna att jag inte är säker på om danskarna räknar med ämnen som går utöver de 2500 p. Har bara fått uppfattningen att det är slutbetyget du går ut med på gymnasiet som är slutgiltigt för din ansökan i Danmark. Men ifall Eng C står på ett separat dokument (om det är möjligt), ska ditt betyg i ämnet inte spela ngn roll. Det ger dig bara behörighet. Hoppas det hjälpte.

Alla ansökare som har ett snitt över 14,9 kallas till MCQ-testet, vilket är kring +1500 pers. Utav dessa är det ca 300+ som klarar spärren för att kallas till MMI, varav ca hälften blir antagna.

Lycka till,

Steve

 

Hej Steve!

Tack för en jätte bra hemsida! Undrar om standbyplats.. Om jag nu kryssar i rutan för standby i mitt förstahandsval, stryks övriga val bort även om jag inte kommer in i standbyplatsen? Och kan jag söka till flera standbyplatser. Lite jobbigt att förstå det med standby! Undrar även om betygen, här i Sverige är det 22,5 nu som högst, tar du hänsyn till det i din omräkningstabell ovan?

 

Hej,

En standbyplats/reservplats i Danmark är annorlunda jmf med Sverige. När du får tilldelad en standbyplats kan du bli tilldelad en studieplats ganska tätt på studiestarten, men om du inte får en plats under den ansökningsperioden blir standbyplatsen automatiskt omvandlad till en s.k. "tilsagn". Det innebär att du vid nästa ansökning är garanterad en studieplats så länge du uppfyller ansökningskraven. Tackar du däremot nej till en studieplats, tappar du din plats och får inget tilsagn. Om du ex. får en standbyplats på KU, kommer lägre prioriteringar att strykas automatiskt.

Maxsnitt i Sverige är 22,5 nu, men det är inräknade bonuspoäng som gör att det överstiger 20,0. I Danmark blir inte dessa bonuspoäng medräknade, utan det är bruttosnittet som avgör. Därför är ovanstående omräkningstabell den som gäller. Ifall man tog studenten inom de senaste två åren, får man sedan på sitt omräknade danska snitt tillräknad en "kvikbonus" på x 1,08.

Hoppas det var ett tydligt svar på dina frågor.

 

Hej,
Tack för svar. Det med poängen är jag med på nu tack för ditt förtydligande. Men har fortfarnde en fundering kring standby, så är det liksom endast om jag får standbyplatsen som mina lägre prioteringar stryks?

Tack!!

 

Hej igen,

Ja, får du en standbyplats så stryks du från lägre prioriteringar. Så det värsta som kan hända är att du får vänta ett år innan studiestart. :-)

 

Hej,

Undrar bara ifall om betygen som krävs räknas med merit eller utan?

Tack på förhand:)

 

Oj ursäkta, såg precis svaret på min fråga! :)

 

Hej!
Jag undrar var man kan beställa hem katalog från Köpenhamn? Letat som en dåre!

Mvh
Kristina

 

Hej Kristina,

Hmm, jag tror att de flesta slutat producera papperskataloger. Allt det som du kan tänkas behöva finns ju på nätet. Är det ngt särskilt du tänker på eftersom du vill ha katalogen?

Steve

 

Hej!

Tänkte bara kolla lite :). Har ännu en fråga, behöver man översätta betygen? Du har säkert nämnt det men hittar inte det någonstans.

 

Nej, betygen ska inte översättas. Skandinaviska gäller. :-)

 

Hejssan Steve!

Tack för bloggen, har läst noggrant nästan allt som gäller medicinstudierna i Danmark.

Undrade bara om man behöver skicka betyg till varje skola vart man söker? Eller räcker det bara att skicka ansökningsblanketten och att skicka betyg till förstaprioriterad skolan?

 

Hej Teemu!

Du ska skicka betyg till varenda skola som du ska ansöka till. :-)

Lycka till!

 

Hej!


Jag ska ansöka till universiteten, men undrar om jag bör skriva något på sektion 10 då jag tar studenten i sommar? Det enda ämnet som är betygsatt hittils av betygskraven är SvB?

Ska jag kryssa i sektion 7 om jag tar studenten? något annat?

 

Hej!


Jag ska ansöka till universiteten, men undrar om jag bör skriva något på sektion 10 då jag tar studenten i sommar? Det enda ämnet som är betygsatt hittils av betygskraven är SvB?

Ska jag kryssa i sektion 7 om jag tar studenten? något annat?

 

Hej!

Eftersom du först tar studenten till sommaren, är det inte ett "suppleringsemne" som du tar. Du ska INTE fylla i vare sig punkt 7 eller punkt 10. Istället är det punkt 4, som är viktigast för dig. Fyll i vilket program du läser och att det är år 2012 som du tar din examen. Det är tillräckligt. Komplettera din ansökan med dina slutbetyg innan den 5 juli 2012. That's it.

 

Hej!


på punkt 9, 11, 12 och 13 så står mina rutor tomma. Försämrar det min chans?
Jag har ett samarbete med blocentralen (projektarbete) om att uppmuntra folk till att bli blodgivare, har jobbat med reklam, men är det värt att nämnas?

Jag skall skriva ett personligt brev, är det något som du kan tipsa om som man kan vinkla i sitt eget personliga brev?

 

Hej!

Det försämrar din chans marginellt, anser jag. Störst påverkan på din chans är på KU, annars är det ju ditt samlade betygssnittet av ämnena under särskild behörighet som gäller på AU & AAU.

Jag tycker inte det är "relevant" kvalifikation att ha värvat blodgivare. Men det är min mening.

Ang tips till det personliga brevet, se ansökningsguiden 2012, där finns vissa länkar till KU, där de själva utpekar specifika områden som de lägger vikt på vid bedömningen.

 

Hej Steve!

Jag har 18.78 poäng i svenska betyg och jag har ingen aning hur jag ska omvandla det till danska poäng. Sidan du länkade verkar ha slutat existera. Om du kunde hjälpa mig så skulle det betyda otroligt mycket.

Tack på förhand

Ebba

 

Hej Ebba!

Följ länken till årets guide. Där kommer du finna färska länkar!

Steve

 

Hej jag ska studenten 2019 på sommaren och har det lite svårt att veta hur man ska göra. Alltså hur ska man söka? ska man fylla i dessa papper? om man ej kommer in till den första kvot står man på kö? Vet du hur antagningskraven är nu?